නිවසක් විකිණීමට

Published on 2022-12-28 15:58:04
Rs.4,500,000 (Negotiable)

Moratuwa - Colombo

Description

මොරටුව මොරටුමුල්ල තාපසාරාම පාරේ පන්සල අසල පර්චස් 4.3ක නිදන කාමර 3ක් සහිත නිවසක් විකිණීමට ඇත සින්නක්කර ඔප්පු ( නිවසට යන පාර අඩ් 5යි. ත්රිව්ල් එකක් ගෙදරට ගන්න පුළුවන් )

Share for this Ad