06. 07. 08. ශ්‍රේණි සදහා ගණිතය ( Online )

Published on 2022-11-12 09:53:12
Rs. (Negotiable)

- 0

  • Type: Class
Description


ඉතා සරලව හා කෙටි ක්රම මගින් සියලු සිද්ධාන්ත කියල දෙමින් විශය නිර්දේශය ආවරණය කිරීම.

සියලු පරිච්ඡේද සදහා ගණිත ගැටලු ලබා දෙමින් ඒවා නැවත සාකච්ඡා කරමින් ප්රශ්න කරවීම.

පසුගිය වාර පරීක්ෂණ, අනුමාන ප්රශ්න කරවමින් සිසුන් විභාග මානසිකත්වයට හුරුපුරුදු කිරීම.

සියලු සිසුන්ට තනි තනි වශයෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ගණිත ගැටලු නිරාකරණය කිරීම.


3 න් වන වාරය සදහා පංති ආරම්භය.
ලියාපදිංචියට ;
අමතන්න

Share for this Ad