උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව ( Online)

Published on 2022-11-12 10:17:19
Rs.0.00 (Negotiable)

- 0

  • Type: Class
Description

අ.පො.ස.උසස්පෙළ විභාගයේ අතිශය සංකීර්ණ දේශපාලන විද්යාව ප්රශ්න පත්රය මූලික කරගනිමින් නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව මූලික සිද්ධාන්ත පන්ති ආරම්භය කෙරේ...

2024, 2023 සහ 2022උසස්පෙළ අධ්යනය වර්ෂයන් සඳහා නවක ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් බඳවා ගැනීම් සීමිතයි.

තනි හා  කණ්ඩායම් පන්ති( Individual Class and Group Class.)
Theory and Revision Classes

Dhanu with Political Science 

Share for this Ad