6 , 7 , 8 ශ්‍රේණි ගණිතය

Published on 2022-11-13 09:22:08
Rs. (Negotiable)

Gampaha - Gampaha

  • Type: Class
Description

* ඉතා සරලව හා කෙටි ක්‍රම මගින් සියලුම සිද්ධාන්ත කියලා දෙමින් විෂය නිර්දේශය ආවරණය කිරීම.

* අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කිරීම.

* සියළුම සිසුන් සදහා තනි වශයෙන් අවදානය යොමු කිරීම.

* වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.

Share for this Ad