6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය

Published on 2022-11-13 10:30:40
Rs. (Negotiable)

Nikaweratiya - Kurunegala

  • Type: Group class
Description

* අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කිරීම.

* තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති සදහා විමසන්න.

Share for this Ad