සිංහල භාෂාව

Published on 2022-11-13 10:45:34
Rs. (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Type: Class
Description

* Zoom  තාක්ෂණය ඔස්සේ දේශන පැවැත්වේ.

* අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කිරීම.

* මාසිකව විභාග පැවැත්වේ.

* සියළුම නිබන්ධන PDF ලෙස ලබා දේ.


Share for this Ad