චීන භාෂාව නව පන්ති

Published on 2022-11-16 11:58:39
Rs. (Negotiable)

Welimada - Badulla

Description

🔴 Spoken Chinese Class (for Beginner)

🔴 Kids Class / Children Class & Adult Class (for beginner)

මූලික චීන භාෂා දැනුම සමග ලිවීම ,කියවීම හා කතනය හුරු කරමින් චීන භාෂා ප්රවීණතා විභාගය (HSK) සදහා අවශ්ය සුදුසුකම් සකසා දෙනු ලබයි.

🔴 HSK Classes (1/ 2/3)

( 2023- HSK විභාග අරමුණු කොටගෙන පැවැත්වේ)

ප්රායෝගිකව හා නිර්මාණශීලී ඉගැන්වීම් රටාවක් තුලින් මුල සිටම ක්රමානුකූලව ඉගෙන ගෙන ඉක්මනින් චීන භාෂාවේ ප්රවීණයෙකු වීමට අවස්තාව

Share for this Ad