ඉතිහාසය (6 - 11 ශ්‍රේණි සදහා)

Published on 2022-11-23 04:32:24
Rs.0 (Negotiable)

- 0

  • Type: Hall class
Description
ඉතිහාසය 2022 (6-11 ශ්‍රේණි) සදහා නවක සිසුන් බදවා ගැනේ. දරුවා සදහා උපරිම අවදානය දෙමින් පැවැත්වෙන පන්තිය තුලදී ✅ සිතියම් අධ්‍යයනය ✅ පින්තූර ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම ✅ සෑම පාඩමක් අවසානයේම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කිරීම ✅ පවර්පොයින්ට් ඇසුරින් සරල ලෙස ඉගැන්වීමේ කටයුතු ✅ සෑම පාඩමකටම අදාල නිබන්ධන pdf ලෙසින් ලබාදීම ✅ පාඩම පැවැත්වෙන අතරතුරදීම විෂය කරුනු පාඩම් කරවීම සිදුකරනු ලබයි *Home Visit - අවිස්සාවේල්ල,ඇහැළියගොඩ ,රත්නපුර අවට Call for More Details
Share for this Ad