06/07/08/09 ශ්‍රේණි සිංහල Online පංති

Published on 2022-12-28 10:33:14
Rs. (Negotiable)

- 0

  • Type: Class
Description

6 වසර සිට සාමාන්ය පෙළ
උසස් පෙළ
විෂය නිර්දේශය මුල සිට අගට සරළව ඉගෙන ගන්න

Online පංති අාරම්භය

6 වසර දෙසැ 26 සඳුදා
7 වසර දෙසැ 27 අඟහරුවාදා
8 වසර දෙසැ 28 බදාදා
9 වසර දෙසැ 31 සෙනසුරාදා
10වසර දෙසැ 29 බ්රහස්පතින්දා
11වසර දෙසැ 30 සිකුරාදා

අාරම්භක දිනය නොමිලේ
සහභාගී වීමට නම,ඉගෙනුම ලබන ශ්රේණිය whatsapp කරන්න

Share for this Ad