බ්ලොක් ගල්

Published on 2022-09-11 14:25:37
Rs.94 (Negotiable)

Gampaha - Gampaha

  • Condition: New
Description
* අඩු කල නව මිල රු.94.00 * දිග 13,උස 6 1/2 ,පලළ 3 3/4 ගම්පහ ද්‍රිස්තික්කය පුරාවටම ප්‍රවහන පහසුකම් නොමිලේ