අංගසම්පූර්ණ කට්ටලය විකිණීමට

Published on 2022-09-14 14:15:36
Rs.0 (Negotiable)

Mihintale - Anuradhapura

  • Condition: Used
Description
අංගසම්පූර්ණ කට්ටලය විකිණීමට.ඔක්සිජන් බෝතලය.කාබයිඩ් ටැංකිය.ලාම්පු සමඟ බට සෙට්.