බ්ලොක්ගල් මැශිම හා මික්ශර් එක විකිණිමට

Published on 2022-09-15 10:35:04
Rs.675,000

Kurunegala - Kurunegala

  • Condition: Used
Description
ගල් 6 බ්ලොක්ගල් මැශිම මික්ශර් එක අලුත්ම තත්වයේ ඇත විදෙස් ගත වීම නිසා විකුනනු ලැබේ 675,000.00 (දෙකම)