බ්ලොක් ගල්

Published on 2022-09-16 12:13:53
Rs.110

Kurunegala - Kurunegala

  • Condition: New
Description
ඉතා උසස් තත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කර නියම ප්‍රමිතියකින් නවීන යන්ත්‍රාණුසාරයෙන් නිපදවන ලද 7/4/14 ප්‍රමාණයේ බ්ලොක් ගල් නිෂ්පාදනය අලෙවිය බෙදාහැරීම සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ ලබා ගන්න බ්ලොක් ගලක් රු.110/= සිතුදම් එන්ටප්‍රයිසස් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් රත්කරව්ව,කුරුණෑගල . 0773392174 / 0716060800