බ්ලොක් ගල්

Published on 2022-09-19 14:12:35
Rs.94

Gampaha - Gampaha

  • Condition: New
Description
* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුල ප්‍රවාහනය නොමිලේ.🛻🚚🚛 ඔබට අවශ්‍ය බ්ලොක් ගල් ඉතා ඉහළ ප්‍රමිතියකට සහ අඩුම මිලකට,හයිඩ්‍රොලික් තාක්ෂණයෙන් සැකසුම් කරනු ලබන,💯වගකීමක් සහිතව ලබා ගැනීම සදහා, කතා කරන්න අපට🤙☎️📞 * දිග 13,උස 6 1/2 ,පලළ 3 3/4