අඩි 20 පෙට්ටිය විකිණීමට

Published on 2022-09-22 15:42:22
Rs.1,250,000 (Negotiable)

Alutgama - Kalutara

  • Condition: Used
Description
අඩි 20 පෙට්ටිය ලක්ශ 12.50 සියල්ල හොදින් සාදා ඇත.