පිත්තල මල් පෝච්චි

Published on 2022-07-03 14:43:38
Rs. (Negotiable)

Ragama - Gampaha

  • Condition: Used
Description
පිත්තල මල් පෝච්චි ලොකු 2 - 15,000/= (උස අඩි 2.5 බර 5kg ) පිත්තල මල් පෝච්චි පොඩි 2 - 7,500/= (උස අගල් 9 ) පිත්තල පොඩි පහන 8,000/=
Share for this Ad