විදුරු බොතල්

Published on 2022-07-22 16:07:01
Rs. (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: New
Description
⭕විදුරු බොතල් තොග වශයෙන් ලබා දිමට හැක. 🔹180ml Rs.15/- 🔹375ml Rs.25/- 🔹750ml.Rs.28/- ප්‍රමාණයන්ගෙන් 〽️පොල් තෙල් 〽️කිතුල් පැනි 〽️වයීන් දැමිමට බොතල් 3000 ක ඇනවුම් සදහා ප්‍රවාහන පහසුකම් (ඩිලිවරි ගාස්තු අය කෙරේ) 📱 W.app +94723109541