ගල් 6 බ්ලොක්ගල් මැශිම (ලෑල්ලට වදින)

Published on 2022-10-27 14:50:45
Rs.550,000 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: New
Description

ගල් 6 බ්ලොක්ගල් මැශිම (ලෑල්ලට වදින)
මික්සර් එක සමග
අලුත්ම තත්වයේ ඇත
මිල-550,000.00
මුදල් හදිස්සියකට විකුනනු ලැබේ.

Share for this Ad