පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට රාක්ක විකිණීමට ඇත.

Published on 2022-08-12 09:38:43
Rs.18,900 (Negotiable)

Tambuttegama - Anuradhapura

  • Condition: New
Description
  • පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ඔබේ වෙළඳ සැලට ගැලපෙන පරිදී තෝරා ගැනීමට රාක්ක පෙලක් ඔබට අවශ්‍ය ස්ථානයටම අපෙන්..
  • රු.18,900/= සිට තෝරා ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව .
  • (ප්‍රවාහනය නොමිලේ)