දැල් විකිනීමට ඇත

Published on 2022-08-15 09:59:31
Rs.2,500 (Negotiable)

Anuradhapura - Anuradhapura

  • Condition: New
Description
  • කුකුල් කොටු, වගා බිම්, මාලු පොකුනු ආවරනය කිරිම සදහා දැල් විකිනීමට ඇත
  • උස අඩි-6 දීග අඩි-200 =රු: 2500
  • ලංකාවෙ ඕනිම තැනකට delivery කරනවා