පොත් පිට කවර පොලිතින්

Published on 2022-08-16 09:38:31
Rs.180 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: New
Description
  • පොත් පිට කවර පොලිතින්
  • 10 පලල (CR පොතට දාන්න පුළුවන් )
  • යාර 5 රොල් එකක් තොග මිල 180/=
  • Bank deposit වලට currier කරනු ලැබේ.
  • තොග ලබා ගැනිමේදි මිල අඩු කර හැක