තේක්ක සෝෆා සෙට් එක

Published on 2022-11-08 09:25:46
Rs.20,000 (Negotiable)

Piliyandala - Colombo

  • Condition: Used
Description
තේක්ක සෝෆා සෙට් එක
වසර 6 භාවිතාව.
හොද තත්වය.
මිල 20,000/-
පිලියන්දල
ප්රවාහන පහසුකම් ඇත


Share for this Ad