පැරණි පිත්තල පැට්‍රෝල් මැක්ස් ලාම්පුව

Published on 2022-09-06 14:39:10
Rs.11,000

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: Used
Description
ලාම්පු හොඳින් ඔප දමා ඇත.දැල්වීමට හැකියාව ඇත.වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. Cal or whatsapp 0718282730 පැමිණ පරීක්ෂාකර බලා හෝ කුරියර් සේවා මගින් ගෙන්වාගත හැක.