පොලිමර් ෂීට්

Published on 2022-11-08 15:57:40
Rs.0 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: New
Description

ඉතා දුර්වල බිත්ති සහිත පැරණි නිවාස නවීකරණය කිරීමේදී මෙම පොලිමර් ෂීට් භාවිතය ඉතාම සුදුසුයි.. තුනී නමුත් ඉතා ශක්තිමත් මෙවා බරින් ඉතා අඩුය.. ලී භාවිතා කිරීමේදී මුදල් ඉතිරි කරගැනීමේ හැකියාවද ඇත.. මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබටත් අවස්ථාව ඇත.. කතාකරන්න.. දීඝායු හෝම්ස් .

Share for this Ad