බ්ලොක් ගල් මැෂිම විකිණීමට

Published on 2022-11-15 15:39:22
Rs.110,000

Colombo_11 - Colombo

  • Condition: Used
Description

මෙම බ්ලොක් ගල් මැෂින් එක මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත,මැෂින් එක සමඟ ,ලැලී,110 ඇත

Share for this Ad