බ්ලොක් ගල් මැෂිම විකිණීමට

Published on 2022-11-16 13:11:15
Rs. (Negotiable)

Homagama - Colombo

  • Condition: New
Description

𝙽𝚎𝚠 𝙼𝚊𝚌𝚑𝚒𝚗𝚎 𝚃𝚎𝚌 𝙷𝚘𝚖𝚊𝚐𝚊𝚖𝚊.
-පාවිච්චි නොකරන ලද
-අලුත්ම මැෂිම ඉක්මනින් විකිණීමට.
-ඉන්ටර්ලොක් සහ බ්ලොක් ගල්
දෙවර්ගයම කැපිය හැක.
-වගකීම සහිතය.

Share for this Ad