ඩීසල් ජෙනරේටර් වීකිණිමට ඇත

Published on 2022-11-16 16:16:08
Rs. (Negotiable)

Gampaha - Gampaha

  • Condition: Used
Description

ඉතා අගනා තත්වයේ පාවිච්චි කළ, 2.5 KVA , චීන , ඩීසල් ජෙනරේටර් වීකිණිමට ඇත.
අඩුම මිලට වගකිමක් සහිතව ලබා ගැනිමට අපෙන් පමණයි .

Share for this Ad