අලංකාරවත් පිත්තල කඩු විකිණීමට ඇත

Published on 2022-08-28 10:55:33
Rs.0 (Negotiable)

Kandy - Kandy

  • Condition: New
Description
කඩුව සහ කොපුව සහිතයි .මකර කට සහිත මිට ඇත. දිග අගල් 24 කුරියර් පහසුකම ද සහිතයි .ලබා ගැනීමට දැන්ම අමතන්න .සීමිතයි .