ඔක්සිජන් සිලින්ඩර 2ක් ඔක්සිජන් සමග විකිණීමට

Published on 2022-09-17 15:33:31
Rs.0 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: Used
Description
ඔක්සිජන් සිලින්ඩර 2ක් ඔක්සිජන් සමග විකිණීමට තියෙනවා.සාධාරණ ගානකට ඉල්ලන කෙනෙක්ට දෙනවා..කොළඹ,කොටහේන..