බෝධින් වහන්සේ නිර්මාණය සදහා අවශ්‍ය බෝ කොල , කමිබි අඩුම මිල

Published on 2022-09-19 11:33:23
Rs.0 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: Used
Description
බෝධින් වහන්සේ නිර්මාණය සදහා අවශ්‍ය බෝ කොල , කමිබි අඩුම මිල සියල්ල රන් සහ කොල ලෙස ලබා ගත හැක 3/4" බෝ කොල 50g ක් රුපියල් 350/= 3/4" බෝ කොල 01 ක් රුපියල් 01/= 1 1/2" බෝ කොල 50g ක් රුපියල් 350/= 3/4" බෝ කොල 01 ක් රුපියල් 02.50/= 2 1/2" බෝ කොල 50g ක් රුපියල් 400/= 2 1/2" බෝ කොල 01 ක් රුපියල් 06/= 80cm දිග කමිබි 100ක් 575/= 80cm දිග කමිබි 01ක් 07/=