කෑම මේසය සහ පුටු හය

Published on 2022-09-16 10:39:46
Rs.78,000 (Negotiable)

Kandy - Kandy

  • Condition: Other
Description
💥78 000/= සිට 💥මේසයේ ප්‍රමාණය අඩි 6*3 💥තේක්ක ලීය 💥වසර 15 ක වගකිම 🚛සුළු ප්‍රවාහන ගාස්තුවක් යටතේ දිවයින පුරා ප්‍රවාහන පහසුකම් ♦️Location -225 A kandy rood yakkala ( call or whatsapp )