මස් බදින මැෂින්

Published on 2022-09-16 12:04:50
Rs.15,000 (Negotiable)

Katupota - Kurunegala

  • Condition: Kitchen items
Description
අලුත්ම මස් බදින මැෂින් එකක් තියෙනවා 15000/= කුරුණෑගල කටුපොත