විශාල ප්‍රමාණයේ පැරණි මකර තොරණ පහන විකිණීමට

Published on 2022-09-16 13:41:28
Rs.0 (Negotiable)

Kelaniya - Gampaha

  • Condition: Home Decor
Description
ඉපැරැණි මිනිසුන් විසින් භාවිතයට ගන්නා ලද විශාල ප්‍රමාණයේ පැරණි මකර තොරණ පහන විකිණීමට පැමිණ රැගෙන යාම සඳහා කැලණිය විශ්ව විද්‍යාල ඉදිරිපිට පැමිණ රැගෙන යාම පුළුවන් 💸 මුදල් ගෙවීම් මත භාණ්ඩ වෙන් කරවා ගැනීම සිදු කර ඇකිය